Indemniti Profesional - Arkitek

Penjelasan Insurans Sektor Pembinaan - Insurans Indemniti Profesional

          A) Insurans Indemniti Profesional

  • Liputan Insurans yang diperuntukkan di bawah dasar Insurans Indemniti Profesional adalah untuk anugerah ganti rugi , kos atau penempatan (termasuk kos pertahanan) yang mana syarikat atau individu adalah bertanggungjawab secara sah akibat daripada tuntutan yang dibuat terhadap mereka dalam tempoh polisi untuk apa-apa perbuatan , kesilapan atau peninggalan yang timbul daripada pengendalian perniagaan . Perlindungan adalah perkara-perkara yang diberitahu kepada syarikat insurans dalam tempoh laku polisi. Acara yang menimbulkan tuntutan yang mungkin telah berlaku dalam tempoh yang sama insurans tetapi lebih mungkin telah berlaku sebelum (mungkin tahun berlepasan yang sebelumnya). Ia adalah kerana ini yang Insurans Indemniti Profesional digambarkan sebagai secara ' tuntutan dibuat '.
  • Insurans Indemniti Profesional boleh diperolehi kebanyakan daripada broker insurans. Insurans Profesional Indemniti adalah kawasan khusus kepakaran, dan banyak broker insurans pusat bandar sama ada tidak berurusan dengan jenis perlindungan ini, atau begitu jarang berurusan dengannya bahawa mereka tidak berpengalaman dalam perbezaan halus pelbagai liputan. Selalunya broker yang paling berpengalaman dalam bidang ini adalah pengurus yang pakar dalam jenis perlindungan ini dan biasanya badan-badan profesional yang mewakili Malaysia yang berkaitan dengan Arkitek , Jurutera, Juruukur dan disiplin reka bentuk yang lain mempunyai butiran broker yang ahli-ahli mereka kerap mendapatkan perlindungan tersebut. Senarai ini disusun penanggung insurans yang diluluskan, yang biasanya terdiri daripada campuran Sindiket Lloyd dan Syarikat Insurans , yang semuanya telah bersetuju untuk menyediakan tahap perlindungan minimum untuk ahli-ahli pelbagai badan profesional . Sebelum mana-mana profesional membuat apa-apa keputusan mengenai pemilihan broker atau syarikat insurans itu adalah idea yang baik untuk berbincang dengan ahli-ahli lain untuk melihat jika mereka boleh mengesyorkan organisasi tertentu, atau kepada badan profesional mereka yang biasanya akan membekalkan senarai broker yang berpengalaman.
  • Setelah pilihan yang telah dibuat ia akan mermerlukan ahli pasukan reka bentuk untuk melengkapkan borang cadangan. Ia adalah sangat penting bahawa borang dilengkapkan sepenuhnya dan boleh dibaca, kerana ini adalah maklumat yang menjadi penaja insurans akan asas premium yang akan dikenakan.
  • Borang yang cuai diisi atau tidak boleh dibaca, dan sebahagian daripada mereka, memberi gambaran yang tidak baik;, borang bersih dan kemas yang selesai memberi kesan pertama yang baik dan boleh menyelamatkan Ahli Pasukan Rekabentuk juga wang majikan. Jika ia dianggap perlu untuk mengulas lanjut mengenai aspek-aspek tertentu kerja maka adalah dinasihatkan untuk bagi ahli pasukan reka bentuk untuk menyatakan maklumat tambahan pada kertas yang berasingan. Ia adalah penting anda tidak akan terdorong untuk menyembunyikan apa-apa perkara yang mungkin dirasai memudaratkan kepada cadangan itu. Insurans adalah kontrak penuh percaya, dan apa-apa maklumat yang ditinggalkan yang akan mempengaruhi apa-apa keputusan yang dibuat oleh penanggung insurans.
  • Di mana Ahli Pasukan Rekabentuk membuat keputusan mengenai reka bentuk Insurans Indemniti Profesional tahunan adalah penting bahawa syarat-syarat polisi insurans hendaklah di atas asas liabiliti sivil, yang bermakna bahawa ia meliputi tuntutan daripada pihak ketiga bagi perkara-perkara yang berbangkit daripada syarat-syarat diinsuranskan Ahli Pasukan Rekabentuk .  Peserta tidak perlu dibuktikan kecuaian untuk tuntutan yang berjaya dibuat terhadap mereka. Akan ada had indemniti yang ditunjukkan di dalam polisi yang ini harus secara setiap tuntutan, dalam erti kata lain jumlah perlindungan dipilih adalah jumlah maksimum yang syarikat insurans akan membayar mana-mana satu tuntutan tunggal. Tidak ada had untuk jumlah tuntutan yang boleh dibuat dalam mana-mana satu tahun tempoh insurans layak.
  • Didapati bahawa biasanya "lebihan"(aksess) akan diwujudkan ke atas syarat polisi. Ini adalah jumlah yang Ahli Pasukan Rekabentuk perlu tanggung sendiri sekiranya berlaku tuntutan. Ini akan berbeza daripada satu syarikat insuran kepada syarikat insuran lain, dan selalunya akan menjadi jumlah yang lebih tinggi untuk kerja-kerja risiko yang lebih tinggi, jadi boleh menjadi polisi jika lebihan itu adalah yang pertama RM 25,000.00 bagi setiap dan tiap-tiap tuntutan tetapi meningkat kepada melebihi RM 500,000.00, untuk setiap tuntutan yang timbul daripada tuntutan.
  • Pelbagai badan profesional biasanya akan meletakkan tahap perlindungan minimum untuk ahli-ahlinya bagi membolehkan mereka kekal mematuhi keperluan badan profesional dan amalan dalam bidang khusus mereka. Harus diingat bahawa ini adalah tahap minimum sahaja dan mungkin tidak sesuai untuk projek tertentu. Secara umumnya tahap minimum adalah berdasarkan kepada kumpulan pendapatan yuran atau yang serupa.
Paling malangnya bagi Ahli Pasukan Rekabentuk, pengunderitan insuran tidak bersedia untuk meningkatkan perlindungan hanya untuk satu projek tertentu, dan mereka menegaskan ia dilakukan untuk semua kerja yang dilakukan oleh syarikat Ahli Pasukan Rekabentuk.
  • Di samping itu jika jaminan cagaran diperlukan oleh majikan maka ini akan bermakna bahawa perlindungan yang lebih tinggi perlu disediakan dan ditempatkan untuk tempoh sekurang-kurangnya tempoh masa dari peyelesaian praktikal. Oleh itu kos tambahan ini perlu mengambil kira apabila membuat keputusan bayaran bagi apa-apa satu projek oleh Ahli Pasukan Rekabentuk semasa mengemukakan cadangan bayaran kepada majikan.
  • Pengecualian kepada peraturan ini adalah di mana projek tertentu adalah sedemikian saiz yang meliputi projek menarik kepada penaja jamin insurans. Memandangkan bahawa terdapat premium minimum yang tinggi untuk perlindungan ini, kontrak itu perlu, amnya untuk mempunyai saiz yang besar, dan menarik bayaran premium saiz tinggi, yang mewajarkan tahap premium. Cuma sedikit dari syarikat-syarikat insurans yang menawarkan perlindungan ini dan ia adalah satu bidang kepakaran terasing.
  • Seperti yang dirujukan Insurans Indemniti Profesional meliputi kesilapan dan ketinggalan dan kecuaian profesional di pihak Pasukan Rekabentuk yang terdiri daripada Arkitek, Jurutera, Juruukur dan disiplin reka bentuk yang lain yang mungkin akan bertanggungjawab atas kerugian disebabkan oleh reka bentuk yang tidak wajar atau nasihat profesional tidak betul. Oleh itu ia adalah penting bahawa majikan mendapatkan nasihat dan profesional di peringkat perlindungan insurans yang sesuai dan tempoh yang mana tersebut hendaklah diselenggara oleh ahli-ahli pasukan reka bentuk.SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments